Grön energi är allas vinst

By Category :

Definitionen av grön el är energi som producerats av förnybara energikällor. De vanligaste förnybara energikällorna är vattenkraft, vindkraft och biobränsle. Nyttan som grön el gör klimatet är viktig då den bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser, minskade luftföroreningar och minskad användning av fossila bränslen och uran. Det är många som genom att använda el som produceras av sol, vind och vatten bidrar till att minska växthuseffekten och har ändrat sina vanor till att leva klimatsmart.

Vatten- och vindkraft är inget nytt utan har funnits i årtionden och nu växer solkraft starkt över hela världen. Vi i den norra delen av jorden önskar oss ibland lite mer värme, gärna när det är en riktigt kall vinter och tycker att några grader varmare vore fint. Växthuseffekten är viktig för livet på jorden men människan har ökat sina koldioxidutsläpp med enorma mängder vilket har fått växthuseffekten att skena till skadliga nivåer.

Återvinning och grön energi

Kol och olja har utnämnts till stora bovar i klimatdramat eftersom de släpper ut stora mängder koldioxid vid förbränning. Kan man då förbränna annat material och erhålla grön energi? Det är här som återvinning kommer in. Allt material eller avfall som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas längre kan omvandlas till energi. Tidigare la man allt på soptippar men år 2002 förbjöds tack och lov deponering av återvinningsbart och brännbart avfall.

Avfallsmaterial kan betraktas som ett biobränsle då cirka 85 viktprocent faktiskt består av förnybart material. Vid förbränningen använder man den energi som är bunden i materialen. Lustigt nog är soptippar i sig själva riktiga miljöbovar och släpper ut växthusgaser. Genom att återvinna och förbränna avfallsmaterialet för energi istället minskar man samtidigt soptipparna och därmed minskas utsläppen. Med optimal teknik och avancerad rökgasrening i kraftvärmeverken minskar man negativ miljöpåverkan och omvandlar avfall till värdefull energi.

Deponier och material som återvinns

Soptippar eller deponier är ett mycket stort miljöproblem bland annat för att de läcker metangas och koldioxid. Gifter som tungmetaller och rester från mediciner kan läcka ut i marken och vidare till grundvattnet. Sistahandsvalet för avfallshantering ska alltid vara deponering, vilket EU:s medlemsländer enats om. I Sverige energiåtervinns ungefär hälften av allt avfall och resten materialåtervinns. Det som används som bränsle i kraftvärmeverken är till exempel vanliga hushållssopor som inte sorterats.

Man bränner också avfall från byggen och flera andra olika industrier. Det finns material som man inte kan återvinna längre även om det slängts i återvinningsstationerna. Det kan vara olika plaster eller papper och kartong vilka redan återvunnits så många gånger att materialen inte går att återanvända längre. Då återstår bara att energiåtervinna dessa material. Soptipparna har minskat rejält och endast någon procent av allt avfall hamnar på en soptipp idag.

Återvinning, teknik och utsläpp

De svenska kraftvärmeverken som eldas med avfall för produktion av el och värme anses vara bland de mest effektiva i världen. Detta tack vare att fjärrvärmesystemet använder restvärmen vid elproduktion för uppvärmning av bostäder och lokaler. Svenska anläggningar har även avancerade reningssystem för att hålla utsläppen inom de strikta ramarna som regelverket anger. Det handlar bland annat om temperaturstyrning, minskning av kväveoxider, vattenrening, verkningsfulla filter, vattenrening och rigorösa kontrollprogram.

I Sverige är det Naturvårdsverket som sätter upp riktlinjer för regelverket och länsstyrelserna kontrollerar att reglerna följs. En annan sak som är bra med att man återanvänder eller återvinner material är att man inte behöver använda nya material vid nyproduktion och sparar genom detta också energi i jämförelse med hur mycket som annars skulle använts vid produktionen av det nya materialet. Det är med andra ord oerhört viktigt av återanvända och materialåtervinna så mycket som möjligt.

Resterna och askan från förbränningen

Man får två typer av aska vid förbränning av avfall. Den ena kallas bottenaska eller slaggrus och används exempelvis som fyllnadsmaterial vid vägbyggen. Den andra kallas flygaska som innehåller mestadels stoft och andra rester från olika filter men även tungmetaller och annat som annars skulle ha spridits ut i naturen vid deponering. Nu samlas allt detta istället i flygaskan i betydligt mindre volymer. Askan som innehåller tungmetaller och farliga ämnen förvaras sedan säkert och under tillsyn.

Sammanställning

Grön energi och återvinning går hand i hand och är en väldigt viktig och stor del i arbetet för klimatet. För att kunna minska människans utsläpp behövs både grön el och återvinning att växa och utvecklas vidare. Många inser kanske inte hur viktigt det är för klimatet när de sorterar sina sopor och tar avfall till återvinningsstationerna. Ju fler som blir klimatsmarta och bidrar till att minska utsläppen desto bättre är det för oss alla.

Author :

0 thoughts on “Grön energi är allas vinst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Road trip through southern Sweden

July 2018
M T W T F S S
    Aug »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031