Tag Archive for 'BIS'

Skuldbubblan – “The real effects of debt”

BIS, eller Bank for International Settlements, är en klubb för världens riksbanker med syfte att supporta riksbankernas arbete på olika sätt, tex genom forskning. Det händer då och då att det resulterar i intressanta beskrivningar av vår värld. I början av året så uppmärksammade jag en rapport där BIS beskriver explosiviteten i dagens skuldberg när de kombineras med en åldrande befolkningsstruktur.

I september kom den intressanta rapporten “The real effects of debt”, som dock har fått förvånansvärt lite uppmärksamhet. En sökning på svenska sidor ger inte mer än en handfull (sex) träffar, varav en är ett protokoll från riksbanksdirektionens sammanträde, där Stefan Ingves hänvisar till rapporten!

Författarna har gjort en studie där skulsättningsgradens utveckling och dess konsekvens för tillväxten undersöks. Datamaterialet är baserat på statlig, hushålls-, och företagsskuldsättning i 18 OECD länder under 1980-2010.

Om vi inte fördjupar oss i tillväxtens egna besvärligheter utan lullar vidare i det förlegade tillväxtparadigmet så kan vi av rapportens slutsatser bekymrat konstatera att tillväxten hämmas av för hög skuldsättning. Den tröskel för negativt inflytande som studien kommit fram till är 85% statsskuld i förhållande till BNP, 90% för företagsskuld och 85% för hushållsskuld. Med 87% ligger Sverige överraskande lågt när det gäller hushållens skulder, däremot betydligt högre, 196% för företagens (exklusive finanssektorn) skuldsättning.

Under de 30 studerade åren har den totala skuldnivån ökat från 167% 1980 till 314% idag. Rapporten nämner också hur skuldsättningsgrad över ett visst tröskelvärde ökar sannolikheten för finansiella systemkrascher och hur allvarliga de blir. Även i denna studie nämner man det väntande pensionärsberget i de 18 länderna som ett kommande hot.

Kombinera finanskris 2.0, som vi är mitt uppe i, med energikrisen (pågår redan – mer än vad många har insett) och med åldersstrukturen så är slutsatsen klar. Positiva tillväxtutsikter för kommande decennium blir aldrig mer än en hägring – precis som de bedömningar av 2012 som gjordes så sent som för några månader sedan.

Debt supercycle – John Mauldin och BIS

Uppdatering: Positivt att SvD (Andreas Cervenka gör det igen) lyfter fram frågan om orimligheterna västvärldens pensionssystem. Ännu intressantare blir det när man kopplar ihop pensionerna med budgetunderskotten som John Mauldin gjort.

Investeringssnubben John Mauldin har publicerat ett utdrag ur sin kommande bok där han diskuterar “debt supercycle” med utgångspunkt i en rapport från BIS (Bank of International Settlements – centralbankernas samarbetsorganisation).

Det är en läsvärd sammanfattning som visar på explosiviteten i de budgetunderskott som härjar både på vår kontinent och på andra sidan pölen.

Nedanstående diagram (finns också i BIS-rapporten) visar vad som händer med skuld/BNP om man väljer/lyckas att:

1. inte göra några förändringar (både underskott och pensionsvillkor)

2. minska underskott med 1 procentenhet per år under fem år, men behåller pensionsvillkor oförändrade

3. minska underskott med 1 procentenhet per år under fem år och håller pensionskostnaden stabil (trots fler pensionärer – alltså sämre villkor)

Slutsatsen i rapporten från BIS är:

1. Skuldproblematiken är besvärligare än bara effekterna av finanskrisen – åldrande befolkning ger en ännu större effekt.

2. Nivån på de offentliga skulderna har lett till att statsskulder (I-världens) inte längre betraktas som lågrisk, vilket kan sätta press på regeringar att agera snarare än vad de skulle önska eller hoppas.

3. Det finns risk att höga skuldnivåer påverkar tillväxtpotentialen negativt

Rapportförfattarna vill inte ge råd om hur skuldproblematiken ska hanteras, men menar att höjd pensionsålder är att föredra framför reducering av förmåner eller höjda skatter. Något som jag har lite svårt att se orsaken till. Inte minst med tanke på att USA har en militärbudget som absolut inte matchar deras ekonomiska förmåga. Visserligen har det i relativa tal gått ner några procentenheter sen toppåren, men USA är fortfarande överlägsen etta med nästan 50% av de globala militärutgifterna. Samtidigt ligger de senaste skattelättnaderna för rika fortfarande kvar och USA har sedan 60-talet haft en trend med minskad progressivitet i skatteskalan (översta tiotusendelen betalade 71,4 procent 1960, medan de 2004 slapp undan med 34.7%).

Men skulle man lägga till den våta filt som ett oljepris i intervallet 100-200$ innebär för USAs (mfl) ekonomi så blir det nog ännu brantare kurvor i diagrammet.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...