“På väg mot ett förnybart elsystem – möjligheter till 2030”

Svensk Vindenergi publicerade i början av mars rapporten “På väg mot ett förnybart elsystem – möjligheter till 2030“. Jag har tidigare beskrivit att den växande vindkraftsindustrin sakta men säkert kommer att mala ner motståndet från fanatiska vindkraftsmotståndare (som tex Climatescam och FSL). Rapporten är ett exempel på hur branschens resurser ger möjlighet att skapa tunga inlägg i debatten. Läs gärna hela rapporten, men åtminstone nedanstående sammanfattning:
“Sammanfattningsvis pekar rapporten på följande:
– Den förnybara elen, främst i form av landbaserad vindkraft, är troligen det billigaste alternativet för ny elproduktion under de närmaste åren (se avsnitt 3).
 
– All klimatmässigt acceptabel ny produktionskapacitet, vare sig det är kärnkraft, vindkraft eller annan förnybar el, behöver en högre intäkt än dagens elpris för att vara lönsam (se avsnitt 3 och 6).
 
– Vindkraft och solel har potential att snabbt byggas ut i den omfattning som krävs för att nå ett helt förnybart elsystem till 2030 (se avsnitt 4).
 
– Det finns inget specifikt hinder, vare sig tekniskt eller ekonomiskt, för en övergång mot ett förnybart elsystem, men det behövs fortsatta analyser för att avgöra hur detta kan åstadkommas på ett optimalt sätt (se avsnitt 5).
  • Detaljerade simuleringar av ett elsystem med 30 TWh vindkraft visar att den svenska vattenkraften har god förmåga att balansera denna mängd vindkraft.
  • Övergripande analyser av 55 TWh vindkraft och solel visar att de effektvariationer från en timme till nästa som, tillsammans med förbrukningens variation, uppstår är av samma storleksordning som den faktiska variationen i vattenkraftproduktionen under 2008
  • Ett räkneexempel där effektbidraget vid topplastsituationer från 55 TWh vindkraft och solel jämförs med motsvarande produktion från kärnkraft visar att kostnaden för att klara denna utmaning är storleksordningen noll eller enstaka ören per kWh.
  • Nyligen slutförda och pågående kabelprojekt utökar exportmöjligheterna markant och innebär att de befintliga reglerresurserna kan användas mer flexibelt, vilket underlättar en kraftig ökning av variabel förnybar el.
Av detta drar vi följande slutsats:
Genom en kraftfull satsning på förnybar el och fortsatt utbyggnad av elnät och exportkapacitet kan ett långsiktigt ekologiskt hållbart elsystem byggas, med stor potential för elexport som bidrar till minskade utsläpp i övriga Europa. Samtidigt skapas marginaler i elsystemet för den kommande utfasningen av befintlig kärnkraft och en stärkt försörjningstrygghet som ny kärnkraft inte tillkommer.”
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 Response to ““På väg mot ett förnybart elsystem – möjligheter till 2030””


  • Så väl så långt, men det är inte bara ett tungt inlägg i debatten det är samtidigt en tung partsinlaga för vindkraft. Nu har jag inte läst rapporten, men att döma av dina utsnitt så är allt översvallande positivt. Så positivt att vindkraft till och med kan ersätta baskraften i Sverige som är en förutsättning för att hålla igång elnäten. Det är bara att hoppas detta stämmer.

    Sen har vi det där med förnybart. Vindkraften äe starkt beroende av fossilt bränsle för att kunna existera, för bl a tillverkning, drift och underhåll. Dock får vi inte glömma vindkraften har det bästa EROEI av alla förnybara kraftkällor. Bra med vindkraft men att ersätta olja och kärnkraft fullt ut eller ens hälften är en orimlighet!

Leave a Reply