Lite mer kärnkraft?

The Ringhals nuclear power plant

Image via Wikipedia

I en kommentar till inlägget “Lite mer klarsynthet?” fördes det ett resonemang om att all världens invånare skulle kunna ha en elförbrukning av västerländska mått, och att detta skulle kunna åstadkommas med kärnkraft. Skribenten hävdade att detta skulle kräva en 4-dubbling av produktionen av elenergi (inräknat en framtida befolkningsökning). Antagandet är då att alla invånare gör av med 6000 kWh, vilket nog är i underkant då t.ex. USA har en elförbrukning på 13600 kWh och Sverige 16 300 kWh per capita. Men låt gå för att att vi antar en världskonsumtion som är mindre än hälften av vår.

Hursomhelst produceras idag 15% av elenergin från kärnkraft och det kan gärna öka, men frågan är hur mycket det kan öka. Vid en fyrdubbling skulle elförbrukningen öka från dagens ca 19000 TWh till 76000 TWh. Vi tänker oss att ökningen på 57000 TWh ska hanteras av utbyggd kärnkraft. Idag finns det 440 reaktorer i drift runt om i världen, dessa producerar enligt ovan ca 2850 TWh. För att möta det ovan kalkylerade elbehovet behövs då ca 8800 nya reaktorer. Då nya reaktorer oftast har högre effekt än befintliga så kan vi för enkelhetens skull halvera antalet, det blir då 4400 nya reaktorer.

Kostnaden för en ny reaktor uppskattas till ca 40 miljarder kronor. Alla nya reaktorer skulle då kosta ca 176000 miljarder kronor. Detta motsvara ungefär hälften av världens samlade BNP . Sveriges elförbrukning har de senaste åren ökat med ca 0,3 % årligen (ökningen globalt är ca 3% ). Om vi antar att nuvarande elförbrukning i världen (19000 TWh) ökar med samma takt som Sveriges elförbrukning så innebär det en ökning med 570 Twh, motsvarande ca 44 nya reaktorer årligen. Detta är mer än antalet reaktorer som är under uppbyggnad idag (ca 40st, vilken antagligen innebär ett tillskott på ca 10 reaktorer om året) och följaktligen minskar alltså kärnkraftens andel av elproduktionen för närvarande.

Om vi till 2050 skulle bygga ut kärnkraften för att möjliggöra en elproduktion enligt västerländsk standard för alla världens invånare innebär det alltså att nuvarande utbyggnadstakt måste öka 12 gånger. Lägger vi till att kärnkraftverk har en livslängd på ca 50 år, innebär det en ökning av utbyggnadstakten med 30 gånger och ca 300 reaktorer om året måste byggas till en årlig kostnad av ca 3,5% av världens samlade BNP. Till detta kommer kostnader för eldistribution, infrastruktur, uranbrytning, slutförvar osv.

Om vi tittar på uranbrytningen och använder den planerade gruvan i Oviken som exempel framgår följande: Gruvan ska bryta 40 000 ton alunskiffer per dag innehållande ca 155 g uran per ton. Detta medför en årlig produktion på 2260 ton uran, eller ca 5% av den nuvarande totala produktionen. Med ovanstående scenario angående ökningen av antalet kärnkraftsreaktorer innebär det att ca 500 nya gruvor av Oviken storlek behöver öppnas. Kostnaden för att driftsätta Oviken beräknas till ca 4 miljarder dollar. De 500 nya gruvorna kostar då ca ytterligare ca 4% av världens BNP. Tilläggas bör då att Ovikens mineraltillgångar bara beräknas räcka i 16 år! Dessutom blir det nog svårt att hitta 500 nya fyndigheter som är lika gynnsamma som Ovikens, eftersom det är de bästa tillgångarna som utvinns först.

Slutsatsen blir att en ökning av den globala elkonsumtionen till västerländsk standard (kom ihåg – mindre än hälften av vår nuvarande konsumtion) innebär att stora resurser måste satsas för att bygga ut kärnkraften. 3,5 % av Sveriges BNP är t.ex. ca 100 miljarder årligen, eller lika med totala kostnaden för grundskolan + gymnasieskolan. Dessutom tillkommer kostnaderna för att bygga ut infrastrukturen, eldistributionen, avfallsförvaringen och uranbrytningen, vilka säkert kan bli lika höga som primärkostnaden. Men den stora frågan är nog om det är möjligt att öka uranutvinningen så mycket som skulle krävas . Man kan också fundera på hur mycket ytterligare kärnkraft det behövs för att kompensera för all annan energiförbrukning som ska kunna öka till västerländsk standard. I tex Sverige utgör ju elförbrukningen inte mer än ca 30% av den totala energiförbrukningen.  Dessutom är det ju en del oljeförbrukning som ska ersättas innan 2050, men det är ju en annan fråga…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

6 Responses to “Lite mer kärnkraft?”


 • Har du möjligen hört talas om torium?

 • Visst har jag hört talas om torium, precis som jag har hört talas om fusionskraft. Det finns många sätt att teoretiskt lösa energiproblemen, frågan är om vi kan göra det i praktiken. Att drömma om framtida fantastiska tekniklösningar är inte realistiskt. Vi måste utgå från den situation som vi har idag och agera därefter. Osannolika saker inträffar dock (både positiva och negativa) så om det skulle bli ett tekniksprång när det gäller kärnkraft är jag den förste att jubla. Men det är inget vi kan utgå ifrån.

 • Du skrävlar om att du är logisk och att klimatförnekare är ologiska bakåtsträvare.
  Oavsett vad vi väljer så måste vi få fram nya energiproducerande anläggningar då bla. kärnkraften kommer falla för åldersstrecket.
  Ditt alternativ är enbart att vi ska spara på el och möjligen bygga subventionerad vindkraft som inte bidrar ett skit när det är -20 och vindstilla.
  Vidare kommer du dragandes med beräkningar om hur fasligt dyrt det blir med ny kärnkraft då det kommer kosta så och så mycket av världens BNP (under 1år).
  Problemet är att alla i världen inte behöver göra av med lika mycket el då man bor i varmare länder, vidare kan man på ett effektivt sätt producera el med solkraft.
  Vidare kommer utbyggnaden och kostnaden av denna spridas ut över tid så den “enorma” belastning som du vill antyda på världens ekonomi blir väsentligt mindre.
  Sist men inte minst måste ny produktionskapacitet tillföras oavsett och den kostar också pengar.
  hela din blogg andas vidskeplig undergångsprofetia där dumma maänniska ska straffas av snälla moder natur för sina fel.
  hade du levt för 200 år sedan hade du varit präst och stått i en predikstol och gapat.
  Nu blir det mest tendeciöst trams.

 • @Nilsson
  Jag uppskattar att du har läst hela min blogg och bemödat dig om att ge din syn på saken. Tack!
  Dock har jag några synpunkter på det du har skrivit:

  – Jag håller med om att kärnkraften faller för åldersstrecket och att vi måste få fram nya energiproducerande anläggningar. Jag kan inte se att något annat har skrivits på bloggen.
  – Du hävdar att bloggen uttrycker att energieffektivisering och vindkraft är det enda alternativet. Inte heller detta kan jag utläsa av blogginläggen. Jag kan också informera om att jag verkligen inte har något emot kärnkraft. Däremot är jag övertygad om att den inte är den enda lösningen på energiproblemet.
  – Ja, du har rätt. Jag kommer dragandes med beräkningar om hur fasligt dyrt det blir med ny kärnkraft. Den invändning mot detta som du har, dvs att det varmare länder konsumerar mindre el stämmer dock inte. Jämför gärna genomsnittlig elförbrukning i Sverige med någon av de varmare delstaterna i USA, som Arizona, Nevada eller Texas (luftkonditionering kräver också el..). Visst kan man producera el med solkraft, men det kommer ändå att kräva stora investeringar. För övrigt är produktionskostnaden för den effektivaste solkraften fortfarande högre än för vindkraft (osubventionerat).
  – Jag tror att vi kan enas om att oavsett hur vi försöker lösa energiförsörjningen så kommer det att kosta pengar. Min uppfattning är att det kommer kosta mer än vad gemene man tänker sig. Räkneexemplet för kärnkraften antyder detta.
  – Jag är verkligen nyfiken på vad i bloggen som du uppfattar som vidskepelse och varför du menar att det mest blir tendentiöst trams. Ge gärna konkreta exempel och visa på vilket sätt bloggen inte är faktabaserad.

  När det gäller din första kommentar om klimatförnekare som ologiska bakåtsträvare – jag vet inte om du är sk klimatförnekare, men som du förstår av mina kommentarer ovan så tycker jag att det fanns vissa brister i din logik.

 • Usch, miljövänstern har krupit fram ur sina hålor och börjat skräna igen. Climategate 2 kanske vore något för herrarna med fjällrävenjackor och saliv i skägget att kolla upp innan det fortsätts vråla efter miljöskatter och centralstyrning? Nej, kanske inte. Koldioxidhysterikerna har ju “valt sida” och kan inte ändra sig trots att kejsaren inte har några kläder…

  • Sorry, men Climategate 2 har inte lyckats få igång mer än ett fåtal fanatiker (typ de som kör med skygglappar modell xxxl). Vad din kommentar har med möjligheterna att bygga ut kärnkraften att göra (som inlägget handlar om) är ju betydligt svårare att utröna.

Leave a Reply